Kwaliteit als cultuur: ruimte voor innerlijke drive hbo-docenten

Samen met bestuurder Lieteke van Vucht Tijssen en Alignment partner Eva van der Fluit heb ik een artikel geschreven over hoe een participatieve aanpak, zoals met Large Scale Interventions (LSI), kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het hbo. Het artikel gaat in op de manier waarop een kwaliteitscultuur gestimuleerd kan worden met een combinatie van top-down kaderstelling en organisatie brede betrokkenheid. Het artikel is onlangs gepucliceerd in het tijdschrift THEMA, Hoger Onderwijs, 2013 nr. 3.

Er speelt nogal wat in het hbo en iedereen is het erover eens dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog moet. Goede procedures en regels zijn onmisbaar (om bijvoorbeeld examenfraude te voorkomen), maar alleen control is niet voldoende. Professionals bepalen uiteindelijk de  kwaliteit van de geleverde diensten. Dat geldt niet alleen in het onderwijs, ook in de zorg, bij de politie en overal waar vakmanschap en meesterschap van belang zijn. Hbo-docenten kennen (vooralsnog) geen uniform professionaliseringstraject, zoals artsen, advocaten, accountants wel kennen. Dat maakt het extra lastig om te bepalen wat kwaliteit van onderwijs is. Het aanspreken van de innerlijke drive, het ‘hart voor het vak’, blijkt de sleutel in het realiseren van een kwaliteitscultuur, van kwaliteit als houding. Het College van Bestuur van Inholland was regisseur en gangmaker voor het hele proces. Het CvB heeft voor een aanpak met LSI gekozen, omdat het settingen schept die ander gedrag uitnodigen, zowel bewust als onbewust. Een groot deel van de docenten, managers en onderwijs ondersteuners is betrokken bij het process. Het uitnodigen van studenten voor de werkconferenties bleek uiterst waardevol om los te komen van oude patronen. Het begrip kwaliteit krijgt een gezamenlijke betekenis en men wordt zich bewust van de eigen bijdrage daarin. Het traject heeft bijgedragen aan verbinding tussen de diverse onderdelen van de organisatie, aan afscheid nemen van een pijnlijk verleden, aan bewustwording van de gedeelde trots op het vak bij docenten, maar ook aan betere en meer gedragen beleidsplannen die sneller geimplementeerd zijn. Een kwaliteitscultuur wordt gestimuleerd door ruimte te geven aan vakmanschap en het innerlijk streven naar kwaliteit door hbo docenten. Zo’n proces moet wel continuïteit krijgen, het CvB moet interactie blijven organiseren en blijven sturen op verdere realisatie van de uitkomsten.  Lees meer in het artikel

Follow blog by email